I förra veckan lämnade Personskadeförbundet RTP synpunkter på remissen Nya trafikförsäkringsregler – stärkt skydd för försäkringstagare och andra som skadas i trafiken.

Vi ser i stort sett positivt på de förslag och ändringar som anges i promemorian. Vi anser dock att ersättning till personer som skadas i trafiken borde ha behandlats i ett bredare perspektiv.

Trafikskadelagen borde även omfatta cyklister
Personskadeförbundet RTP anser att alla som skadas i trafiken – oavsett hur olyckan har gått till - ska bedömas likvärdigt. Det betyder att det i princip inte ska vara någon skillnad på om en personskada inträffar i trafik med ett motorfordon eller i trafik med ett icke motordrivet fordon. Särskilt mot bakgrund av att resor med cykel, inklusive elcykel, livligt understöds av samhället. Vi anser därför att när det gäller rätten till trafikskadeersättning så ska de personskador som inträffar i trafik med cykel eller elcykel jämställas med de skador som inträffar i trafik med motorfordon. Om trafikskadelagen omfattade även cyklar (inklusive elcyklar) skulle det ge ett betydligt bättre skydd för cyklister och andra skadelidande än vad som är fallet i dag.

Vi påpekar även i remissvaret att vi ser allvarliga brister vad gäller rättsskydd. Till exempel framhåller vi att den ordning som i dag gäller för den som skadas i en trafikolycka att få skäliga kostnader för ett juridiskt ombud ersatta av försäkringsbolaget (eller Trafikförsäkringsföreningen), måste gälla även i de fall som i förslaget omfattas av rätt till trafikskadeersättning. Trots att trafikförsäkringsplikt inte föreligger. Sedan 1988 – då omfattande ändringar infördes i rättshjälpslagen på detta område – har försäkringsbolagen och Trafikförsäkringsföreningen åtagit sig att svara för ersättning av den skadelidandes skäliga ombudskostnader i skaderegleringen. Vi förutsätter att denna ordning kommer att gälla även i de fall som nu berörts.

Läs vårt remissvar här:

Man on bicycle in traffic