Äntligen kan fler med ryggmärgsskada få den bästa vården

Text: Nicole Kling Foto: Magnus Gotander

Centralisering av den högspecialiserade ryggmärgsskadevården i Sverige har varit ett prioriterat område för Personskadeförbundet RTP under flera decennier. Den 13 oktober kom så det efterlängtade beslutet att detta äntligen blir verklighet – något som väntas innebära kvalitetsmässigt bättre, mer jämlik och patientsäker vård för fler med ryggmärgsskador. Övergången till nationell högspecialiserad vård sker den 1 april 2023.

Vård och rehabilitering av ryggmärgsskada ser i dag olika ut i landet och en konsekvens av detta är att inte alla som drabbas av en ryggmärgsskada kan få den bästa vård och rehabilitering som finns att tillgå i Sverige. Personskadeförbundet RTP har sedan 1990-talet strävat efter att den högspecialiserade ryggmärgsskadevården ska centraliseras för att underlätta tillgången till jämlik vård, oavsett bostadsort. Nyligen bestämde nämnden för nationell högspecialiserad vård att ryggmärgsskadevården ska centraliseras och förläggas till de fyra regionerna Stockholm, Skåne, Västerbotten och Västra Götalandsregionen.

Inför beslutet har ett omfattande arbete pågått där experter, patient- och vårdrepresentanter, remissinstanser och företrädare från regionerna medverkat. Personskadeförbundet RTP har genom Gunilla Åhrén ingått i Socialstyrelsens sakkunniggrupp.

– Vi har kämpat länge för att ryggmärgsskador ska bli nationell högspecialiserad vård eftersom en centralisering på sikt kommer att innebära en bättre och mer jämlik vård för fler med ryggmärgsskador, säger Gunilla Åhrén och tillägger:

– Personer med ryggmärgsskada är en liten patientgrupp med en komplex skadebild som påverkar hela kroppen och leder till en livslång funktionsnedsättning. Detta kräver såväl hög kompetens som goda nätverk för att kunna erbjuda god vård som utgår från ett helhetsperspektiv. Utöver att bedriva högspecialiserad vård finns också en kravbild på de högspecialiserade klinikerna att ta fram och föreslå en enhetlig vårdprocess för patientgruppen som utgår från ett livstidsperspektiv, samt att bedriva kunskapsförmedling till de övriga vårdnivåerna gällande ryggmärgsskador. Också detta kommer på sikt att leda till en generellt höjd vårdkvalitet på området, menar Gunilla Åhrén.

Centraliseringen kan ge fler bättre livskvalitet
Ryggmärgsskadevård är en sammansatt vårdform eftersom flera medicinska specialiteter och yrkeskategorier är inblandade i behandlingen och rehabiliteringen av patienter med förvärvad ryggmärgsskada. Med en bättre tillgänglighet av högspecialiserad ryggmärgsskadevård i hela Sverige förväntas också livskvaliteten bland personer med ryggmärgsskada öka. Internationellt finns flera föregångsländer som länge haft en centralisering av högspecialiserad vård, och antalet länder som följer modellen blir fler. Ett införande av en nationell högspecialiserad ryggmärgsskadevård innebär fördelar ur flera olika aspekter.

– Den främsta vinsten med en centralisering är bättre vård och rehabilitering. Här ingår att säkerställa specialistfunktionerna för läkare och övriga personalkategorier, minimera komplikationer, optimera hantering av uppkomna komplikationer och förbättra stödet i livsstilshantering – allt för att kunna bidra till en förbättrad livskvalitet för personer med ryggmärgsskada, säger Marina Carlsson förbundsordförande Personskadeförbundet RTP.

Nationell högspecialiserad vård
Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet. Vid bedömningen av om en åtgärd ska utgöra nationell högspecialiserad vård ska hänsyn särskilt tas till om vården är komplex eller sällan förekommande och om den kräver en viss volym, multidisciplinär kompetens, stora investeringar eller medför höga kostnader. Vad händer nu? Socialstyrelsen kommer inte utfärda några direktiv, utan det är upp till varje enhet att sjösätta verksamheten till den 1 april 2023 och också att samverka med övriga enheter

Bildtext: Gunilla Åhrén har ingått i Socialstyrelsens sakkunniggrupp.

Gunilla Åhrén

Kontakta oss!