Arvsfonden har beviljat stöd till två nya projekt som RTP är medsökande till: Nationellt kompetenscenter för förvärvad hjärnskada och Sekundantprojektet – med 8,7 respektive 6 miljoner kronor. De båda projekten syftar till att ge medlemmarna bättre förutsättningar för jämn och högkvalitativ vård samt bättre stöd i sina kontakter med myndighetspersoner.
 
Projektet Nationellt kompetenscenter för förvärvad hjärnskada är en utveckling av Modellprojektet som RTP drev tillsammans med Hjärnkraft och som handlade om hur situationen för personer med traumatisk hjärnskada kan förbättras. Utifrån Modellprojektet identifierades då tre förslag på huvudåtgärder, där ett av förslagen var bygga upp ett nationellt kompetenscenter.
 
– Vår förhoppning är att ett nationellt kompetenscenter kommer att leda till jämn och hög kvalitativ vård och rehabilitering i hela landet för personer med förvärvade hjärnskador. Centret kommer även leda till att kompetens upprätthålls, säger Marina Carlsson förbundsordförande Personskadeförbundet RTP.
 
Kompetenscentret ska framförallt drivas som en digital plattform och tanken är att all relevant kunskap om förvärvad hjärnskada och dess konsekvenser – som målgruppens behov och rättigheter, metoder, vårdprogram och riktlinjer samt vägledningar – ska samlas på ett och samma ställe och tillgänglighetsanpassas efter målgruppens behov. Centret ska byggas upp av flera aktörer där bland andra Personskadeförbundet RTP, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft och Afasiförbundet ingår.
 
Sekundantprojektet
Ett andra projekt som nyligen fått finansiering av Arvsfonden är det så kallade Sekundantprojektet som ska ge personer med funktionsnedsättning stöd i deras kontakter med olika myndigheter. En sekundant är en person som själv har en funktionsnedsättning och som har erfarenhet av att ha myndighetskontakter gällande exempelvis jobb eller ersättning. Syftet är att bidra till bättre och mer jämlika möten genom att ge individen bättre förutsättningar för att ta tillvara sina rättigheter och känna större trygghet i möten med handläggare på exempelvis Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
 
– Sekudantprojektet kommer ge vägledning och verktyg så tryggheten ökar hos medlemmen inför och i mötet med myndigheten. Om man kommer förberedd och påläst är det lättare att göra informerade val, något som är till fördel för alla inblandade, säger Marina Carlsson förbundsordförande Personskadeförbundet RTP.
 
 
 

Förbundskansli-Med_stod_fran_Allmanna_Arvsfonden_pos