På måndagen den 30 oktober lämnade vi in vårt remissvar om Socialstyrelsens förslag på ett nytt försäkringsmedicinskt beslutsstöd. Tema på beslutsstödet är "Distorsion i halskotpelaren, inklusive WAD". Målgruppen för stödet är läkare och Försäkringskassans handläggare.

Distorsion av halskotpelaren betyder stukning i halsryggen och kan orsakas av en trafikolycka eller andra olycksfall. Stukningen kan leda till besvär eller skada i bland annat nackens muskler eller nerver. WAD står för Whiplash Associated Disorder. 

Grupp människor som har ont på olika ställen som visas med orange prick

Brister i symtombild och personcentrering

I våra kommentarer är vi kritiska till att Socialstyrelsen inte nämner att stukningen kan förekomma samtidigt med hjärnskakning. Symtomen beskrivs otydligt som "varierande" och begränsas till smärta i nacke, bakhuvud och skuldror. Därmed väljer Socialstyrelsen att bortse från en rad symtom, bland annat de som kan uppstå om någon har symtom på nackskada och hjärnskakning.

Vi förstår att beslutsstödet ska vara övergripande men med tanke på att även Försäkringskassans handläggare är en del av målgruppen kan det vara meningsfullt att beskriva symtombilden mer detaljerat.

Socialstyrelsen hänvisar vid långvarig smärta till det nationella vårdförloppet smärta - långvarig, hos vuxna. Det är bra men här saknar vi information om att ingång i vårdförloppet innebär att en fast vårdkontakt etableras, en rehabiliteringsplan skrivs samt att vård och andra insatser ska vara personcentrerade. Det vill säga att patienten är delaktig i sin vård. Vi ställer oss frågande till att det nationella vårdförloppet traumatisk hjärnskada inte nämns i beslutsstödet.

Vi kritiserade också i remissvaret att tidsbegränsningarna vid sjukskrivning är för snäva och att det saknas flexibilitet för att möjliggöra en stegvis återgång i arbete. Även studier eller andra sysselsättningar borde nämnas i sammanhanget. Att ensidigt fokusera på arbete utesluter personer som inte har ett förvärvsarbete.   

 Läs hela remissvaret här.