Personskadeförbundet RTP har lämnat synpunkter på remissen EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet, där EU i samråd med medlemsländerna lämnar förslag till ett hållbart transportsystem.

Förbundets synpunkter på förslaget är övergripande utifrån perspektivet att transportsystemet måste vara universellt utformat, vilket innebär att alla nya tjänster, produkter och miljöer ska utformas utifrån ett mångfaldsperspektiv. Det handlar om att redan från början skapa inkluderande lösningar och göra samhället så tillgängligt som möjligt. Rätt utformat anser vi att förslaget om ett hållbart transportsystem kan leda till fler tillgängliga transporter, som skapar bättre förutsättningar för både människor och klimat.

Vi anser dock att det saknas tydliga skrivningar i förslaget om att de olika infrastrukturprojekten och transportsystemen ska vara universellt utformade. Vi saknar också en tydlig tidslinje om när universell utformning ska uppnås inom transportsystemen. Universell utformning nämns inte när det gäller områden som flygplatser, hamnar, stationer, tåg och fartyg. Det saknas även i anslutning till tjänster kopplade till transporter som biljettförsäljning och kundservice. Här behöver förslaget utvecklas ordentligt med skrivningar om att universell utformning måste finnas med i alla delar.

Tillgängliga laddstationer
Förbundet ser positivt på förslaget om en miniminivå för hur långt det får vara mellan laddstationer på det prioriterade vägnätet. Vi har dock invändningar mot att det inte står någonting om krav på att laddstationer ska vara universellt utformade och användbara för alla. I yttrandet poängterar förbundet att det behövs skrivningar som ställer krav på att det finns tillräckligt med utrymme i anslutning till laddstationen så att alla ska kunna använda utrustningen. Det gäller även betalningslösningen som vi anser måste vara tillgänglig i enlighet med kraven i Tillgänglighetsdirektivet.

Läs vårt remissvar här:

 

Global logistics network isometric illustration Icons set of air cargo trucking rail transportation maritime shipping On-time delivery Vehicles designed to carry large numbers of cargo