Torsdagsaktionen:
Ett lyckat exempel på fredlig aktivism

Text: Helena Tiderman
Foto: Robert Brunkener

Torsdagsaktionen med målsättningen att klassa otillgänglighet som diskriminering är ett bra exempel på en fredlig aktion som både gav resultat och skapade goda relationer.

I två år och fyra månader, från december 2011 till slutet av februari 2014, stod Torsdagsaktionen utanför regeringshögkvarteret Rosenbad varje gång regeringen hade veckosammanträde. Syftet med aktionen var att påminna statsråden om att de ännu inte hade levererat något förslag om hur bristande tillgänglighet skulle bli en del av diskrimineringslagstiftningen.

Bakgrunden till aktionen var att den 19 november 2010 hade remisstiden för förslaget i promemorian ”Bortom fagert tal” (Ds 2010:20), att bristande tillgänglighet skulle klassas som diskriminering gått ut, utan att regeringen hade gjort något åt det.

Eftersom Regeringen har sina sammanträden varje torsdag morgon klockan nio så väntade Torsdagsaktionen strategiskt utanför Regeringskansliet mellan klockan åtta och nio för att dela ut flygblad till ministrarna som anlände i en strid ström. Flygbladen påminde dem om hur många dagar som gått sedan remisstiden för förslaget gick ut och att vi fortfarande väntade på ett lagförslag.

Personskadeförbundet RTP anslöt sig till Torsdagsaktionen våren 2012 som på initiativ av DHR hade startats året innan. Det innebär att någon eller några representanter från Personskadeförbundet RTP varje torsdag morgon tillsammans med representanter från många andra organisationer var på plats utanför Rosenbad för att dela ut flygblad.

Från att ha börjat som en liten aktion växte Torsdagsaktionen snabbt och efterhand anslöt sig fler och fler organisationer och efter en tid ingick uppemot 20 funktionshinderorganisationer i aktionen. Bland annat deltog de båda paraplyorganisationerna Funktionsrätt Sverige (dåvarande Handikappförbunden) och Lika unika i aktionen som till slut gav resultat. Den 4 mars 2014 presenterade regeringen slutligen en proposition och vid årsskiftet 2014/2015 införs förändringen i lagstiftningen.

Medial uppmärksamhet
Torsdagsaktionen som också hade arrangerat ett par större manifestationen som samlade hundratals personer uppmärksammats också medialt. Till exempel när 1000 dagar hade gått sedan remisstiden för Ytterbergs utredning gått ut. Då klädde Torsdagsaktionen sig i svart och vände ryggen mot Rosenbad för att visa sin besvikelse över att frågan inte behandlats av regeringen.

2013 delades också STIL-priset ”Hjärter Ess” ut till Torsdagsaktionen för sitt tålmodiga arbete med att få till stånd en antidiskrimineringslag mot bristande tillgänglighet. Priset som delats ut varje år sedan 2004 delas ut för att uppmuntra enskilda eller grupper som synliggjort: antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde.

Glädjen förvandlades till besvikelse
Torsdagsaktionen avslutades den 27 februari 2014 i samband med att regeringen kom med en proposition om ett lagförslag på att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering.

Till en början tog hela funktionshinderrörelsen detta som en stor seger och var glada över att regeringen äntligen kommit med ett lagförslag som slog fast att tillgänglighet är en rättighet. Nu skulle man få det verktyg som man så hett eftertraktat för att få slut på den utestängning som många utsätts för dagligen för att ta sig till arbetet, ta del av skolundervisningen, handla i närbutiken, gå på restaurang, ta del av kulturutbudet eller göra en semesterresa.

Glädjen blev kortvarig. Efter att närmare ha granskat lagförslaget förbyttes glädjen mot en stor besvikelse, då man insåg att lagförslaget inte i någon större utsträckning skulle bidra till ett samhälle där fler kan delta på lika villkor. Det var särskilt två delar i förslaget som man ansåg gjorde diskrimineringsskyddet i stort sett verkningslöst. Lagförslaget innehöll undantag för näringsidkare med mindre än tio anställda vilket i praktiken innebar att 92 procent av landets näringsidkare skulle vara undantagna från att följa den nya lagen. Dessutom fanns ett krav på att personen skulle ha ett varaktigt förhållande till näringsidkaren för att denna skulle behöva göra tillgänglighetsanpassningar.

Torsdagsaktionen insåg att kampen inte var slut och bestämde sig därför för att byta strategi och försöka påverka riksdagens ledamöter att skriva motioner för att ta bort de omfattande undantagen i propositionen. Torsdagsaktionen byter nu namn till Tisdagsaktionen!

Från och med den 18 mars samlas funktionshinderrörelsen istället på Mynttorget utanför riksdagen, för att möta riksdagsledamöter på väg till utskottsmöten för att påverka så att lagförslaget mot otillgänglighet blir bättre.

Skärpta regler om diskriminering för småföretag
Drygt tre år senare, i juni 2017 tar slutligen regeringen ytterligare ett steg mot att skärpa diskrimineringslagstiftningen. Då lämnar regeringen ett förslag till lagrådet som innebar att även små företag måste vara tillgängliga för alla. Den nya tillgänglighetslagen trädde i kraft den 1 juli 2018.

Lagen omfattar bland annat restauranger och butiker, arbetsliv, utbildning och hälso- och sjukvård och ställer krav på ”skäliga anpassningsåtgärder” för att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på samma villkor som alla andra. Det innebär att en person som exempelvis har svårt att ta sig in i en butik eller inte kan läsa vad det står på en meny ha rätt att få hjälp med det. Om företaget inte ordnar det, kan en anmälan göras till Diskrimineringsombudsmannen.

Äntligen hade Torsdagsaktionens arbete gett ett godtagbart resultat!

12f Torsdagsaktionen 034

Kontakta oss!