Fonder & stipendier

Ett par glasögon som ligger på ett papper

Söka bidrag från fonder & stipendier

 

Trafikskadefonden

 • Villkor: Medlem i  Personskadeförbundet RTP i minst två år, med funktionsnedsättning till följd av trafikskada. Beviljas till fritidshjälpmedel, kostnad för aktiverande fritidsverksamhet och rehabilitering/rekreation. Bidrag överstiger ej 5000 kronor.
 • Sista ansökan: 15 september 2023
 • Information/Ansökan: Ansökan för 2023 

 

Enskilda bidraget

 • Villkor: Medlem i Personskadeförbundet RTP sedan minst 2 år, med egen skada registrerad i Personskadeförbundet RTPs medlemsregister. Bidrag på max 5000 kr till saker som underlättar vardagen i hemmet, extra kostnader på grund av funktionsnedsättningen eller för rehabilitering/rekreation som ej bekostas av annan. Bidrag beviljas inte för redan inköpta hjälpmedel.
 • Sista ansökan: 17 april

Information/Ansökan:

 

Göran Tidfälts fond

 

Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering (SVCR)

 • Villkor: Personer med omfattande funktionsnedsättningar till följd av funktionshinder. Bidrag kan endast utgå till insatser som berör det aktuella funktionshindret och är avsedda att täcka merkostnader till följd av funktionshindret samt att underlätta ett normalt liv. Bidrag kan lämnas till samma sökande tidigast efter 4 år.
 • Sista ansökan: 1 mars
 • Kontakt: info@svcr.se eller gå in på svcr.se

 

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

 • Villkor: Funktionshindrade personer, där funktionshindret inte beror på fysiskt åldrande. Bidragen ska gå till inköp av något som underlättar tillvaron och därigenom höjer livskvaliteten. De praktiska vardagsbehoven är avgörande, inte diagnoser.
 • Stiftelsen har till ändamål att underlätta situationen för personer med rörelsehinder. Det sker genom bidrag till enskilda personer, till organisationers och föreningars aktiviteter samt till forskning och utvecklingsarbete.
 • Sista ansökan: 28 februari
 • Ansökningsblankett:  http://www.norrbacka-eugenia.se/

 

Sunnerdahls handikappfond

 • Villkor: I huvudsak ska bidragen främja vård och utbildning av barn och ungdomar. Sökande får ej vara över 30 år.
 • Sista ansökan: 15 februari
 • Kontakt: 08-749 32 80

 

Treklöverstiftelsen

 • Villkor: Att utöva hjälpverksamhet bland behövande personer med funktionsnedsättning, företrädesvis för ungdom.
 • Sista ansökan: 15 mars
 • Ansökningsblankett finns på stiftelsemedel.se/treklverstiftelsen/

 

Anna-Stina och John Mattsons Minnesstiftelse för sonen Johan

 • Villkor: Ungdomar som vid ansökningstillfället ej fyllt 25 år och som fått hjärn- eller ryggmärgsskador genom trafikolycka. Anhöriga/närstående som ger den skadade hjälp i den dagliga livsföringen. Bidrag främst till rekreations- och rehabiliteringsvistelser som den skadade själv får betala.
 • Sista ansökan: 15 december
 • Kontakt: 08-464 84 23
 • Information och blankett: mattsonsstiftelse.se/ansokan/

 

Greta Pärmans stiflelse för hjälpmedel till handikappade

 • Villkor: Anskaffning av hjälpmedel till enskilda handikappade med svenskt medborgarskap. Stiftelsen lämnar i första hand bidrag till sådana hjälpmedel som inte bekostas av stat, kommun eller landsting. Med hjälpmedel avses inte sådant som kan anses utgöra standardutrustning i flertalet hushåll, exempelvis hushållsmaskiner av skilda slag. Resor, behandling, studier, medicin eller skuldsanering betraktas inte som hjälpmedel.
 • Sista ansökan: Den 15 maj och den 15 december.
 • Kontakt: 08-749 32 80, beställ på Box 148, 147 23 TUMBA

 

De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse

 • Villkor: Lämnar bidrag till personer med nedsatt rörelseförmåga som inte har sin grund i utvecklingsstörning eller neuropsykiatriska diagnoser.
 • Kontakt: Alsnögatan 7, 116 41 Stockholm. Telefon: 08-744 12 90
   
   

Övrigt

För att få fram uppgifter om stiftelser med olika ändamål kan du leta i Länsstyrelsens stiftelseregister.

En internationell stipendiedatabas finns här: globalgrant.com.

 

Bli medlem

Kontakta oss!