Forskning om nackskada som stöds av RTP

Personskadeförbundet RTP främjar forskning och utveckling genom ekonomiskt stöd till forskare och andra aktörer som arbetar med forskning och utveckling i linje med förbundets arbete och intresseområden.

Våra skadegrupper är:

•  nackskada (till följd av whiplashrelaterat våld)
•  ryggmärgsskada
•  hjärnskada
•  polioskada
•  amputation
•  andra typer av trafik- eller olycksfallsskador.

Inom skadegruppen nackskada beviljades 2018 till 2019 medel till följande studier:

Träning med virtual reality för patienter med långvarig nacksmärta/whiplash associated disorders. En utvärdering av patientnytta och genomförbarhet inom ramen för multimodal rehabilitering – ett pilotprojekt. Forskare: Monika Löfgren, leg sjukgymnast, docent Högspecialiserad smärtrehabilitering, Danderyds sjukhus.

Nacken har en stor mängd känselorgan kopplade till det vestibulära systemet (balansorganet), synen och centrala nervsystemet. Denna funktion är avgörande för bland annat utförande av precisa och snabba huvudrörelser. Patienter med whiplash associated disorders (WAD) eller långvarig nacksmärta har svårigheter att röra nacken – med minskat omfång, noggrannhet, hastighet, smidighet och stabilitet i rörelsen. I dag rekommenderas patienter med WAD eller långvarig nacksmärta att träna med individuellt utformade program för att förbättra rörlighet, koordination och styrka. Studiens syfte är att utvärdera träning och återkoppling av resultat med virtual reality avseende genomförbarhet, patientnöjdhet och möjligheter till förbättringar, för patienter med långvarig nacksmärta/WAD. Läs mer här.

Är multidisciplinär smärtrehabilitering en lämplig behandlingsform för patienter med nacksmärta och funktionsnedsättning efter trauma? Forskare: Hans Westergren, med dr, överläkare; Eva-Maj Malmström, docent, leg fysioterapeut; Sophia Åkerblom, doktorand, leg psykolog; Johan Larsson, leg fysioterapeut; Marcelo Rivano-Fischer, dr, leg psykolog; Åsa Ringqvist, med dr, överläkare vid Verksamhetsenhet Smärtrehabilitering och Kunskapscentrum Nacksmärta efter olycka, Skånes Universitetssjukhus/ Lund.

På smärtrehabiliteringsmottagningen vid Skånes Universitetssjukhus arbetar specialiserade utredningsteam med att utreda och rehabilitera patienter med nacksmärta och funktionsnedsättning efter trauma. Smärtrehabiliteringsmottagningen träffar ett stort antal patienter och har därför förutsättningar att göra utvecklingsarbete och studier på personer som inte återhämtar sig efter ett trauma utan behöver specialiserad rehabilitering. Studiens frågeställning är: Leder tidsbegränsade insatser med multidisciplinär rehabilitering i form av fysioterapi och KBT till mätbara förbättringar hos personer med nacksmärta och funktionsnedsättning efter trauma? Undersökningen begränsas till smärta, kroppsfunktion, psykiskt välbefinnande, aktivitetsförmåga samt antalet läkarbesök. Studiens syfte: Att göra en uppföljning av behandlingsresultat för patienter som genomgått multidisciplinär smärtrehabilitering efter nacktrauma. Läs mer här.

Smärta och käkfunktionsstörning efter whiplashtrauma – en prospektiv studie. Forskare: Ewa Lampa, leg tandläkare, fil. dr, Institutionen för Odontologi, Umeå universitet.

Tiotusentals svenskar drabbas varje år av whiplashtrauma, vanligtvis från en trafikolycka. En betydande andel får kroniska besvär, inte bara i nacken utan också i ansikte, käkar och huvud. Kronisk smärta har en stor negativ inverkan på livskvalitet, särskilt när den förekommer i käkar eller ansikte. Hur smärta och käkfunktionsstörning uppkommer efter nackskada på grund av whiplashrelaterat våld är oklart, men det antas hänga ihop med både anatomiska och funktionella förändringar. Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan smärta i käk- och nackregionen efter whiplashrelaterat våld både i ett kort- och långtidsperspektiv. Målet med projektet är att utveckla en modell som förklarar utvecklingen av dessa besvär. Läs mer här.

Multimodal rehabilitering av patienter med långvarig smärta i primärvården. Forskare: Britt-Marie Stålnacke, professor, överläkare, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet.

Långvarig muskuloskeletal smärta är ett ökande hälsoproblem som leder till omfattande lidande och stora samhällskostnader. Cirka 20 procent av befolkningen i Sverige har medelsvår till svår långvarig smärta som i många fall har orsakats av trauma, exempelvis efter whiplashrelaterat våld. Majoriteten av patienter med långvariga smärttillstånd får vård inom primärvården. Behandlingen är ofta inriktad på läkemedel. På grund av primärvårdens begränsade resurser och smärtans komplexitet kan det vara svårt att erbjuda denna stora patientgrupp annan lämplig vård. Studien vill öka kunskap om  multimodal rehabilitering (MMR) som effektiv behandlingsmetod inom primärvården. Studiens resultat kan ligga till grund för en utveckling av fler MMR-program inom primärvården. Läs mer här.

Du hittar mer information om förbundets stöd till forskning på rtp.se/kunskap/forskning/.