Traumatisk hjärnskada

Illustr förvärvad hjärnskada_5

Vad är en traumatisk hjärnskada?

Traumatiska hjärnskador orsakas av yttre våld mot huvudet som gör att hjärnan rör sig inuti skallen. Det beror oftast på trafikolyckor eller fallolyckor.

Andra orsaker är avsiktligt våld, det vill säga misshandel, eller oavsiktligt våld, exempelvis i samband med utövande av idrott.

Varje år får cirka 20 000 personer en traumatisk hjärnskada i Sverige. Av dem får cirka 4 000 personer långvariga besvär, ofta för resten av livet.

Det är svårt att ge ett generellt svar på vad en hjärnskada innebär. För att förstå hur en hjärnskada kan påverka någon är det viktigt att få kunskap om hur hjärnan är uppbyggd och fungerar.

Du kan se en kort film om hjärnan som Rehabiliteringsmedicinska kliniken på Danderyds sjukhus har producerat.

TBI

Traumatisk hjärnskada kallas också TBI som står för Traumatic Brain Injury (engelska). Den är indelad i tre grader som beskriver omfattningen av skadan och symtom. Även hjärnskakning är en form av hjärnskada. Den räknas som lätt TBI.

Illustration av hjärnan

Symtom efter lättare hjärnskada eller hjärnskakning

Vanliga symtom kan vara följande:

 • Kroppsliga symtom som huvudvärk, illamående/kräkningar, yrsel, ljus- eller ljudkänslighet eller synproblem som att se suddigt eller dubbelt.
 • Balansstörningar
 • Kognitiva besvär såsom en upplevelse av att det går långsamt att tänka och reagera, svårt att koncentrera sig och att komma ihåg saker. För vissa kan det vara svårt att se helheten eller att byta perspektiv.
 • Ovanlig trötthet efter fysisk ansträngning eller tankearbete. Tröttheten kan komma hastigt och göra det svårt att hantera vanligtvis enkla uppgifter.
 • Humörsvängningar som att plötsligt bli ovanligt ledsen, irriterad eller orolig
 • Svårigheter att hantera stress eller starka känslor
 • Svårigheter att somna eller att sova på natten.
Man som håller en mobil i handen

Kontakta vården efter olycka eller annat våld mot huvudet

Sök alltid vård på närmaste akutmottagning om du har varit medvetslös eller har mycket ont i huvudet!

Om du har andra symtom kan du kontakta vårdcentralen eller jourhavande närsjukvård.

Hör av dig till vårdcentralen eller annan mottagning i din närhet

 • om du försämras under dagarna eller veckorna efter en hjärnskakning, även om du tidigare sökt vård för dina besvär
 • om du har symtom kvar efter fyra veckor trots tidigare kontakt med vården.

Undersökning och behandling

Du som kontaktar sjukvården får en bedömning av din skada. Du kan få en röntgenundersökning av hjärnan om läkaren bedömer att det är nödvändigt. Beroende på hur svårt du har skadat dig kan du bli inlagd på en avdelning för vidare observation eller eventuella undersökningar.

Svårare traumatiska hjärnskador behöver ofta opereras och kräver då en längre tids behandling på sjukhuset. Forskning och praktisk erfarenhet har visat att teambaserad vård och rehabilitering efter en hjärnskada ger bra resultat. Ett sådant team kan bestå av en läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog och kurator.

Om talförmågan är nedsatt kan det vara nödvändigt att även en logoped ingår i rehabteamet.

Långvariga besvär

De allra flesta som råkar ut för en lättare hjärnskada eller hjärnskakning återhämtar sig helt inom ett par månader. För vissa kan det ta lite längre tid. Några få kan ha kvar svårigheter även efter ett år.

Långvariga besvär efter hjärnskakning liknar de akuta symtomen. Ibland kan nya svårigheter tillkomma, exempelvis

 • att ha en sämre förmåga att planera, organisera och utföra aktiviteter
 • att ha förutom huvudvärk också ont i nacken.

Vid långvariga besvär kan det vara en bra idé att be läkaren på vårdcentralen om en remiss till närmaste rehabiliteringsmottagning. Där kan du träffa ett rehabiliteringsteam med olika specialiseringar, som beskrivet i avsnittet Undersökning och behandling. Teamet gör en bedömning av dina symtom och hur aktiviteter i ditt dagliga liv påverkas.

Rehabiliteringen innebär ofta att du tränar förmågor som blivit sämre på grund av skadan. Du kan också behöva lära dig strategier för att ersätta förlorade förmågor med nya sätt att hantera en situation. Det är vanligt att smärtbehandling ingår i rehabiliteringen.

Egen vårdbegäran

De flesta regioner ger idag möjligheten att skriva en egen remiss (egen vårdbegäran) till specialistmottagningar. Det är viktigt att du behåller kontakten med vårdcentralen, så att mottagningen vet vart de ska vända sig för att informera om bedömning och rehabiliteringsplan.

 

Livet med en traumatisk hjärnskada

Många som lever med en traumatisk hjärnskada upplever att livet inte är sig likt efter skadan. I avsnitten som följer här finns information och vägledning till dig som råkat ut för en hjärnskada.

Fysisk aktivitet och goda vanor

Det är vanligt med en snabb förbättring efter det akuta skedet. För en fortsatt bra återhämtning är det viktigt att du har hälsosamma levnadsvanor. 

Livet med en traumatisk hjärnskada

Hur livet kan bli beror på olika faktorer, exempelvis att få den rehabilitering du behöver och en vardag som är  anpassad till de nya förutsättningarna. 

Att känna sorg över ett förändrat liv

En hjärnskada kan ibland leda till en sorgeprocess. Den har ofta olika faser som personen går igenom. Att ta sig igenom sorgearbete utmynnar ofta i något bra.

Personskadereglering

Du som råkat ut för en trafikolycka och skadat dig kan få ersättning från trafikförsäkringen. Skador som uppstått i samband med olyckor regleras genom olycksfallsförsäkring.

Samhället kan stötta

Samhället erbjuder patienter och närstående stöd när det handlar om arbete och sysselsättning, anpassning i hemmet, liv med familj eller andra närstående och mycket mer.

Närstående

Många närstående är ett viktigt stöd för personer som lever med en hjärnskada. Ibland kan du som närstående också behöva någon som stöttar dig.

Texten baseras på information från Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Danderyds universitetssjukhus: Hjärnkunskap för närstående.

Slutversionen är granskad av Jörgen Borg, seniorprofessor, Rehabiliteringsmedicin, Karolinska institutet, samt överläkare på Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus. 

 

Vi vill vägleda dig på ett lättförståeligt och faktabaserat sätt. Hjälp oss att vi kan fortsätta sprida kunskap om de skador som är vanliga bland våra medlemmar!

 

Bli medlem

 

Kontakta oss