Den 28 februari lämnade vi in våra kommentarer om förslaget på den nationella planen för transportinfrastrukturen 2022-2033. Vi är kritiska till att byggandet av nya vägar kan ske på bekostnad av säkerheten på det befintliga vägnätet. Det kan leda till fler olyckor och försvåra arbetet med att uppnå nollvisionen - det vill säga att ingen ska dö i trafiken.

Alla ska kunna ladda sin bil

I vårt remissvar betonade vi att laddstationer på de statliga vägarna måste vara användbara för alla. Inte bara själva laddstationen, utan hela utformningen runt omkring såsom placering, utrymme och betalningslösning måste vara funktionell. Stöd för installation av laddstationer måste ha samma krav på tillgänglighet och användbarhet, oavsett om staten, regionen eller kommunen är ansvarig för transportvägen. 

Bra med nya cykelvägar

Vi välkomnar att planen innebär en satsning på nya cykelvägar. Samtidigt vill vi uppmärksamma att cykelbanor behöver separeras från gångbanor. Särskilt med tanke på en alltmer ökande användning av enpersonsfordon, exempelvis elsparkcyklar, måste vi värna om fotgängarnas säkerhet i trafiken. Separata gångbanor är också till stor nytta för personer som använder rullatorer, rullstol eller elrullstolar.

Läs vårt remissvar.

Landsväg i regn och motsol