Idag har vi lämnat in synpunkter till Finansdepartementet angående promemorian Skärpt miljöstyrning i bonus-malus-systemet. I förslaget föreslås att man ska undersöka hur en kompensation för den fördyring som den förhöjda fordonsskatten kan innebära för bilstödsmottagare kan utformas. Det är bra, men eftersom valfriheten vad gäller val av bil är begränsad för personer med funktionsnedsättning så anser vi inte att det räcker. I vårt remissvar föreslår vi att personer som har beviljats bilstöd och som på grund av sin funktionsnedsättning tvingats välja en större bil med ett högre utsläpp endast belastas med ordinarie fordonsskatt och undantas från den nya fordonsskatten bonus-malus.

Som bilstödet ser ut i dag så är valfriheten vad gäller val av bil för personer med funktionsnedsättning begränsad. Detta delvis på grund av att det kan behövas en stor bil för att rymma en eventuell rullstol, rullstolsramp eller andra anpassningar. Valfriheten begränsas ytterligare av att tillämpningen av bilstödet idag styrs mot minskad anpassningskostnad och styrning av bedömningen av lämpligt bilval. Detta innebär en minskad anpassningskostnad, men en betydligt ökad privat kostnad. För att undvika anpassningskostnad för ett mindre fordon betraktas oftast bilar av färdtjänstmodell som lämpligt bilval. Förutom att dessa bilar har en betydligt högre inköps- och driftskostnad än en normal familjebil så har de dessutom en större miljöpåverkan och med fordonsskatten, bonus-malus, också en högre skattesats. Dessutom är inte dagens laddinfrastruktur för elbilar tillgängliga för många med funktionsnedsättning, vilket innebär ytterligare en begränsning när det gäller val av bil.

Läs vårt remissvar här:

 

Förbundet fordonsskatt