Historik

Historik mellersta avdelningen 1954-2004

 

En presentation av de viktigaste händelserna
i föreningens 50-åriga historia.

 

Kommitténs bildande.

 

Den 23 februari 1954 bildades Katrineholms Poliokommitté vid ett sammanträde på stadshuset Gröna Kulle.

 

Förhistorien härtill var följande:
Sjukgymnasten fru Vivi Hjelmberg hade i en tidningsintervju uttalat önskvärdheten av att man i Katrineholm skulle kunna anordna ett s k bassängbad för behandling av poliopatienter. Tidningen Katrineholms-Kuriren tog upp saken i en ledare vari bl a återgavs ett uttalande från en poliopatient fru Mimmi Eriksson, som intygade värdet av en dylik behandling. Sedan Katrineholmskretsen av Svenska Röda Korset förklarat sig villig att understödja tillkomsten av ett dylikt bassängbad samlades på inbjudan av fru Hjelmberg representanter för, förutom rödakorskretsen, Katrineholms Barnensdagsförening, Riksföreningen mot polio och Katrineholms Kvinnliga Bilkår. Enhälligt beslöt man bilda Katrineholms poliokommitté. Dess uppgift skulle vara dels att iordningställa ett s k bassängbad dels att ge sjukgymnastisk behandling åt polioskadade dels ock att vara en hjälp och ett stöd åt dessa. (Ovanstående är ett citat ur Hilding Hjelmbergs berättelse om de två första åren i poliokommitténs verksamhet.)

 

Den första styrelsen fick följande sammansättning:

 

Ordförande: Borgmästare Hilding Hjelmberg (Barnensdagsföreningen)
Kassör: Badmästare Tage Danielsson
Ledamöter: Pauline Settergren (Röda Korset)
Sonja Kjellander (Kvinnliga Bilkåren)
Astrid Lundgren (Riksföreningen mot Polio)
Sjukgymnaster: Vivi Hjelmberg (Kurator och ledare)
Eva Ranegio

 

Med varmhjärtat stöd från flera organisationer kunde verksamheten snabbt komma igång. Bassängen i stadens badhus fick fritt disponeras 2 ggr/vecka. En del av bassängen avskildes från stora delen med en kanvasduk för att få varmare vatten i den delen av bassängen.
Badmästare Tage Danielsson svarade för aktiviteterna i vattnet och Vivi Hjelmberg för gymnastisk träning både på land och i vatten.
Landstinget ställde upp med en gammal ambulans för transport av patienterna till och från badet. Kvinnliga Bilkåren åtog sig att genom sina medlemmar utan ersättning ombesörja transporterna. Röda Korset bekostade drivmedel för ambulansen.
Verksamheten.

 

Verksamheten började den 25 februari 1954 och pågick under många år. Patienternas antal växlade något under åren. Antalet var ca 20 st och hemorterna var Stora Malm, Gropptorp, Östra Granhed, Bie, Vingåker, Björkvik, Österåker, Julita, Hälleforsnäs, Vadsbro och Flen. Under dom två första åren gavs 788 badbehandlingar. Utan Kvinnliga Bilkårens medlemmars insats hade Kommittén inte kunnat driva sin verksamhet.
I övrigt ägnade sig Kommittén åt att insamla medel till verksamheten bl a genom anordnande av stora lotterier och bidrag gavs från privatpersoner och organisationer bl a Lions club.
Vivi Hjelmberg deltog i världskongresser om polio i Italien, England och Amerika. Studieresor företogs till Danmark m.m.

 

1957 den 22-26 juli deltog Hilding och Vivi Hjelmberg i Världsorganisationen för Handikappades kongress i London.

 

Den 10 december 1957. Länsavdelning av Riksföreningen mot Polio bildas. Konstituerande möte hölls i Katrineholm, till ordförande blev Hilding Hjelmberg vald. Närvarande var Riksföreningens vd Ove Östgren.

Närmaste uppgiften för länsavdelningen skulle vara att inventera förekomsten av polioskadade inom länet.

 

1959. Lokala poliokommittéer bildas i Flen den 15 april och i Nyköping den 22 april.
Samma år blir Vivi Hjelmberg ordförande i Katrineholmskommittén.

 

1960. Frågan om ett eget poliohus hade diskuterats under en längre tid. I anslutning till badhuset mot Djulögatan byggs nu ett behandlingshus. En barack skänktes av SKF Göteborg. Poliokommitténs totala kostnad blev ca 25000 kr. Poliohuset invigdes den 24 januari 1961 av Professor Sven Gard från Stockholm.

 

1962 beslutade styrelsen att inköpa en Folkvagnsbuss till en kostnad av 7500 kr för att användas till transporterna. Första året kördes bussen 628 mil.

 

1963 gjordes en resa till Riva del Sol i Italien. Nio patienter och tre vårdare deltog.

 

1964, i april, reste elva patienter och en ledare till Riva del Sol.

 

1965, ännu en resa till Riva del Sol.

 

1966. Ytterligare en resa till Italien. Även utflykt till Stockholm.

 

Under slutet av 60-talet fortsatte verksamheten i badhuset och poliohuset. Samtidigt fortsatte Kommittén även att anordna resor bl a ytterligare resor till Italien. Generösa privatpersoner och företag, bland andra Bilkåren och fru Tobiasson hotell Linden, varuhuset Domus m.fl. bjöd på mat, kaffe och underhållning vid många tillfällen.

 

1969 såldes bussen. Underhållet blev för dyrt i förhållande till nyttan. Pengarna användes till en resa till Danmark i april 1970.

 

1971. Åter en resa till Italien.

Den 13 december 1971 avled Vivi Hjelmberg. Hon var under 17 år den drivande kraften i arbetet med dom poliodrabbade. Vivi Hjelmberg glömde aldrig människan. Hon såg guldkanten på vår tillvaro. Vivi Hjelmberg försökte att dela med sig och ge också sina patienter och alla andra möjlighet att uppleva livet, när det är som ljusast och vackrast.
Rolf Almér övertog ordförandeskapet efter Vivi Hjelmberg.

 

1973. Kommittén byter namn till Katrineholmsavdelningen av Riksföreningen för Trafik- och Polioskadade..
I mitten av 60-talet konstaterades det att polio inte längre var någon folksjukdom och RmP (Riksföreningen mot Polio) vidgade sin verksamhet till att omfatta även andra rörelsehindrade. Efter några år bestämde man sig för att inlemma trafik- och olycksfallsskadade eftersom dom inte hade någon egen organisation och 1970 ändrades namnet till Riksföreningen för Trafik- och Polioskadade, RTP. Vid 1975 års huvudmannamöte beslutade huvudmännen att avskaffa sig själva genom en stadgeändring. Sedan 1963 hade huvudmannaorganisationen (experter och inflytelserika personer) ifrågasatts och i och med detta beslut kom de skadade själva att få en större kontroll över föreningens verksamhet. Ett principbeslut togs 1978. RTP blev då i första hand en intresseförening där de funktionshindrade själva hade det avgörande inflytandet.

Katrineholmsavdelningens verksamhet består 1973 huvudsakligen av bassängbad och sjukgymnastisk behandling under ledning av sjukgymnasten Kerstin Carlsson. Stor hjälp gavs även av röda-korssamariter vid interna transporter, samt vid av-och påklädning av badgäster.

 

1974. Tredagarsresa till Norge

 

1975. Resa till Öland. Kvinnliga bilkåren bjöd på julfesten med Margit Elderud och Dagny Lindblom som uppskattade värdinnor.

 

1976. Jan Langö väljs till ordförande. Årets bussutflykt gick till Rättvik. Vårterminen avslutades med en utflykt till Bengt och Christina Erikssons hem i Bie där borden stod dukade en vacker försommarkväll. Detta blev en tradition som varade i många år.

Christina Eriksson tjänstgjorde som gymnastik- och badledare från mitten av 70-talet till början på 90-talet. Rödakorssamariterna Ture Blomgren och Torsten Stedt hjälpte till med av- och påklädning i många år. Så även Margit Elderud, Dagny Lindblom och Gullan Eriksson. På senare tid även Lennart Berggren, Jan Talvis och Karl-Axel Ekengren.

 

1977. Resan gick till Åland.

 

1978. Flens lokalavdelning upphör. 18 medlemmar övergår till Katrineholmsavdelningen.
Årets resa gick till Danmark.

Den nya simhallen i Katrineholm tas i bruk. Avdelningens lokal vid gamla badhuset hyrs sedermera ut till kommunen och säljs till denna för 20000 kr i mitten på 80-talet.

 

1980. Även detta år en tvådagars resa till Danmark.

 

1981. Resa till Norge och Christina Eriksson var ledare och som vanligt Lars Månsson, Ege-trafiken, chaufför och mycket kunnig guide.

 

1982. Årets resa gick till Dellensjöarna.

 

1983. Resan gick till och på Göta Kanal. Även teaterresa anordnades.

 

1984. Föreningens 30.årsjubileum firades den 16 maj. Festligheterna ägde rum i Hembygdsgården vid St Djulö. Ett 50-tal personer deltog. Riksförbund och länsavdelning var representerade. Årets resa gick till Dalarna och en teaterresa till Norrköping anordnades.

 

1985. Resa till Blekinge, 39 deltagare. Teater i Norrköping.

 

1986. Badet fortsatte som vanligt. Medhjälpare nu även Birgitta Johansson. Julfest i SF-lokalen. Torsten Odre och Roland Östlund spelade. Resa till Borgholm.

 

1987. I december avlider Hilding Hjelmberg. Föreningen kommer alltid att med tacksamhet minnas honom.
Resan detta år gick till Värmland.

 

1988. Kristina Rönnkvist har medverkat i badet. Resa till Åsby-Hallstahammar.

 

1989. Den 4 oktober gick Tage Danielsson ur tiden. Tage som var med från föreningens första verksamhetsår kom att ägna tid, omsorg och engagemang åt vår verksamhet fram till slutet av sin levnad. Föreningen kommer alltid att med tacksamhet minnas Tage.

 

1990. Resan gick till Billingehus.

 

1991. En av grundpelarna i föreningens verksamhet, nämligen bassängbaden, upphörde under året. Från september har ansvaret övertagits av HSO i Katrineholm. Denna förändring har diskuterats under en tid. Det bärande motivet har varit att alltför få av föreningens egna medlemmar har deltagit för att motivera en så stor insats från vår sida som det faktiskt innebar att driva badverksamheten.
Under våren har behandlingen i badet utförts av Christina Eriksson, Gullan Eriksson, Birgitta Johansson och Ragnar Eriksson. Christina Eriksson har också haft ansvaret för vattengymnastiken.

Lokalavdelningen läggs ned, men återuppstår och utvecklas.

 

1992. Årsmötet beslutade att föreningen skulle avvecklas under 1992. Styrelsen avtackades och ett speciellt tack riktades till Börje Björkholm och Bengt Eriksson som varit chaufför och hjälpare vid av föreningen anordnade resor under senare år.
Den sista styrelsen innan avvecklingen bestod av följande ledamöter. (Samma har varit i många år.)
Jan Langö Ordförande
Christina Eriksson Sekreterare, ledare för badgymnastiken, reseledare.
Anna-Stina Björkholm Kassör
Margit Elderud Ledamot, hjälpare i badet, vid resor och samkväm.
MajBritt Andersson Ledamot

 

1997. Medlemmarna i den tidigare Katrineholmsavdelningen av RTP hade under några år tillhört Norra Södermanlands lokalförening av RTP, som omfattade även Strängnäs och Eskilstuna. Några av medlemmarna tyckte att det var för långt till Eskilstuna om man ville deltaga i något möte. Även Riksförbundet och Södermanlands distrikt av RTP menade att det var bättre med mindre föreningar (gärna en i varje kommun) med säte nära medlemmarna. Därför togs initiativ av bland andra Conny Andersson, Pernilla Gustavsson, Mikael Melin och Senja Karlsson att bilda en förening som omfattade kommunerna Katrineholm, Flen och Vingåker. Den nya föreningen bildades på ett möte i Eskilstuna den 24 februari 1997. Föreningen fick mycket stöd från RTPs distrikt, främst då av Rune Kjellström, Nyköping och Bengt Lundin, Eskilstuna.
Den nya Styrelsen fick följande utseende:
Ordförande Conny Andersson, Katrineholm
Vice ordf. Senja Karlsson, Flen
Sekreterare Pernilla Gustavsson, Katrineholm
Kassör Mikael Melin, Katrineholm
Ledamot Sven Kjellström, Flen
Ersättare Agneta Andersson Höghielm, Katrineholm
Anders Hedvall, Katrineholm

 

Det första året blev det inte så mycket verksamhet. Badet återupptogs emellertid, nu i nybyggda KuPoolen vid Kullbergska Sjukhuset. Tyvärr var det för få från vår förening som deltog så vi badade tillsammans med Tandvårdsskadeförbundet. För övrigt deltog RTP i Projekt Lyktgubbar (arrangerat av NTF), som gick ut på att mäta användningen av och informera om nödvändigheten av att använda reflexer och cykellysen. Mätningen av användningen av cykellysen i Katrineholm gav ett nedslående resultat. Detta arbete var ett led i vårt trafikskadeförebyggande arbete.

 

1998. Under året deltog flera styrelseledamöter i Riksförbundets kurser. Studiecirkel om whiplashskador startades av Mats Thorné. Påtryckningar gjordes på Landstinget om poliomottagning i Södermanland bl.a. medverkade ordföranden med uttalanden i Radio Sörmland om denna fråga. Fyra olika skadegrupper bildades i föreningen: polio, whiplash, hjärnskador och ungdomsfrågor. RTP flyttar in i Handikappföreningarnas Hus vid servicehuset Igelkotten i Katrineholm. Tillsammans med ett antal handikappföreningar får RTP disponera lokalerna. RTP delar kontor med NHR och Reumatikerna. Detta medförde ett lyft för föreningen, mötesaktiviteterna ökade, dessutom fick föreningen ett bättre samarbete med andra handikappföreningar och HSO.

 

1999. Skadegrupperna utökas med ryggmärgsskadefrågor. På årsmötet bestäms att föreningens målsättning är att verka för bästa vård, bästa rehabilitering och bästa levnadsförhållande för medlemmarna. En koncentration sker på intressepolitiskt arbete och försök att påverka kommuner och landsting att på ett bättre sätt tillgodose de funktionshindrades behov. Under året ordnas flera medlemsträffar. Flera medlemmar deltog i en poliokonferens på Huddinge sjukhus. Studiecirkeln för whiplashskadade slutförs.

 

2000. Två utflykter med buss arrangeras. Till Uppsala med besök hos RTPs lokalförening och sedan en resa till Hjalmars revy i Örebro. Whiplashgruppen är väldigt aktiv under ledning av Mats Thorné, 7 träffar anordnas. Badverksamheten fortsätter.

 

2001. Bo Holmström, Hälleforsnäs väljs till ny ordförande. Arbetet med skadegrupperna fortsätter. Poliogruppen får en egen badtid i kuPoolen. Ansvarig för badet blir Berit Lantz, med hjälp av Inger Carlsson.

 

2002. Per-Åke Kjellström är föreningens informatör. Han är ute och pratar om sin trafikskada på bl.a. ett flertal skolor. Skadegrupperna har återkommande träffar med inbjudna föreläsare av olika slag.

 

2003. Conny Andersson återkommer som ordförande. Riksförbundet hade kongress i maj. Lokalföreningen hade vid utgången av året 112 huvudmedlemmar och 37 familjemedlemmar, totalt 149 medlemmar. Verksamheten är livlig med många möten i skadegrupperna och badet fortsätter med många deltagare.

 

2004. Ny ordförande blir Per-Åke Kjellström från Flen. Den stora händelsen detta år är naturligtvis 50-års jubileet den 28 augusti. För övrigt fortsätter de olika verksamheterna under Per-Åke Kjellströms ledning.

 

Jubileumårets styrelse har följande sammansättning:
Ordförande Per-Åke Kjellström
Vice ordf. Conny Andersson
Kassör Mikael Melin
Sekreterare Anne-Marie Eriksson
Ledamöter Inger Carlsson
Marita Gustavsson
Ingrid Knutsson Karlsson
Festkommitté Berit Lantz och Inger Carlsson
Historiken sammanställd av Anna-Stina Björkholm och Conny Andersson.

 

Källor:
Folkrörelsearkivet, Katrineholms kommunarkiv.
Föreningens verksamhetsberättelser och protokoll 1997-2003.
Riksförbundets jubileumsskrift, RTP under 50 år (1996).
Tidningsurklipp från Katrineholms-kuriren.
Boken om Katrineholm, del 1 sid 97 ff.