lokalforeningar_singel_hero

Ordförandens ord

Ordförande har ordet 2023

Börjar som vanligt med en tillbakablick av 2022.
Konsekvenser från pandemin är att vi fortsättningsvis lägger våra aktiviteter i så stor utsträck-
ning som möjligt utomhus. Föreläsningar, möten, fester och naturligtvis vattengymnastiken
har vi dock hållit inomhus. Vid fint väder har också café 1-3 hållits utomhus i Broparken där
vårterminen avslutades utomhus med en lättare lunch.
Följande aktiviteter har genomförts utomhus, besök på multisport arenan i Obbola med para-
sport som tema, RTP Ö-vik inbjöd oss till ett studiebesök i Köpmanholmen med temat kultur
och historia, tillsammans med RTP Skellefteå gjorde vi en veckoresa till Östergötland med
besök bla. Göta kanal, Va dstena kloster och Visingsö. Sista utomhusaktiviteten 2022 var när
vi uppmärksammade RTP dagen i slutet av september, i Broparken, med informationskam-
panjen att eliminera trafikskador genom att dela ut reflexer, sadelskydd med texten att bära
cykelhjälm, informationsmaterial och bjöd på fika.

Så till verksamheten 2023 där Verksamhetsinriktningen 2022 24 ligger som underlag för vår
planering av de prioriterande områdena.
Påverkansarbete genom att deltaga i Umeåfunktionshinderråd.
Skadeförebyggande arbete genom vattengymnastik och genom att sprida information om
att synas i mörkret och att bära cykelhjälm.
Informations och kunskapsspridning föreläsningar kopplad till våra skadegrupper för
medlemmar men även för allmänheten.
Medlemsverksamhet med café 1-3 på torsdagar, resor/utflykter och fester.

Jag vill avslutningsvis tacka er alla som varit med att utarbetat våra planer och hoppas att så
många som möjligt kommer att medverka vid genomförandet.
Verksamhetsplanen för 2023 skickas brevledes ut till alla huvudmedlemmar men den finns
också på vår hemsida.

Med vänliga hälsningar
Anders
Olsson
Ordförande

Ni som inte har meddelat era mailadresser gör det till matrikelansvarig så får ni
information som tillkommer efter utskicket av denna verksamhetsplan