Personskadeförbundet RTP har lämnat remissvar på det delbetänkande av VAB-utredningen som nyligen presenterades och som syftar till att lämna förslag som möjliggör att föräldrar ska kunna få tillfällig föräldrapenning för att instruera personal i förskola, skola, fritidshem och pedagogisk omsorg om egenvård för ett barn med kronisk sjukdom.

I dagsläget finns inga tydliga regler för vem som är ansvarig för att lära upp personal om barnets egenvård och oavsett vilket stöd hälso- och sjukvården bidrar med i detta sammanhang har föräldern en viktig funktion att fylla. Inte heller finns det i dagens regelverket om tillfällig föräldrapenning någon bestämmelse kring ersättning i denna situation, vilket innebär att föräldern inte har rätt att vara ledig under dessa omständigheter. VAB-utredningen föreslår därför att införa en ersättningsgrund i den tillfälliga föräldrapenningen som tar sikte på föräldrar till barn som är i behov av hjälp med egenvård i vissa verksamheter enligt skollagen.

Personskadeförbundet RTP ser positivt på utredningen och på de förslag som presenteras, men understryker vikten av att en ny ersättningsgrund inte får bli till nackdel för vårdnadshavare och barn. Personskadeförbundet poängterar att gränsdragningen mellan tillfällig föräldrapeng och omvårdnadsbidrag måste vara tydlig och att VAB för vårdåtgärder i skolan inte på något sätt ska konkurrera med, eller ske på bekostnad av, omvårdnadsbidraget.

– Vi vill också betona vikten av att utredningens resultat resulterar i konkreta förslag till fördel för vårdnadshavare och barn. Dagens regelverk gör att föräldrar riskerar att stå helt utan ersättning och drabbas av inkomstbortfall, säger Marina Carlsson, förbundsordförande Personskadeförbundet RTP.

Förbundet Vab-utredningen