Stöd och ersättningar

Person som sitter vid ett bord och skriver

Ekonomiskt stöd, andra ersättningar och tjänster

Här hittar du en sammanställning av de vanliga stöd och ersättningar som du med funktionsnedsättning kan få. Klicka gärna på länkarna för vidare information hos ansvarig myndighet eller organisation.

Aktivitets- och sjukersättning

Du kan ansöka om aktivitetsersättning eller sjukersättning om du har funktionsnedsättning eller en sjukdom som gör att du inte kan arbeta. Aktivitetsersättning betalas ut till dig som är mellan 19 och 29 år. Du som är äldre får sjukersättning. Du kan läsa mer om hur du ansöker om aktivitets- eller sjukersättning hos Försäkringskassan.

Du som har fått beviljat aktivitets- eller sjukersättning kan få ett förmånsintyg från Försäkringskassan. En del företag ger rabatt om du har ett sådant intyg.

Bilstöd

Du som lever med en funktionsnedsättning och har svårt att förflytta dig eller åka kollektivt kan ansöka om bilstöd hos Försäkringskassan. Bilstöd är ett bidrag som ska underlätta att köpa eller anpassa en bil efter ditt behov. Om du inte har ett körkort kan du under vissa förutsättningar få körkortet betalt. Kontakta Försäkringskassan för mer information.

Mobilitetscenter erbjuder stöd och information om bilanpassning, körkortsmedicinska utredningar, trafiksäkerhet och mobilitet. På Mobilitetscenter finns möjlighet att se och prova olika anpassningar och lösningar för att se vad som fungerar bäst för dig. Där kan du också träffa en arbetsterapeut med specialkompetens som kan hjälpa dig hur du kan använda din bil.

Bidrag för boendekostnader

Personer med funktionsnedsättning kan ibland få bidrag för boendekostnader. Du kan få boendetillägg om du exempelvis beviljats tidsbegränsad sjukersättning. Du kan också ha rätt till boendetillägg om du får sjukpenning, rehabiliteringspenning eller aktivitetsstöd när du deltar i arbetslivsintroduktion.

Du som har aktivitetsersättning eller sjukersättning kan ansöka om bostadstillägg. Vid låg inkomst kan du som betalar för ditt boende också ha rätt till bostadstillägg.

Du kan läsa mer om boendetillägg och bostadstillägg på Försäkringskassans hemsida.

Bostadsanpassning

Du som lever med en funktionsnedsättning kan få bostadsanpassningsbidrag från din kommun. Bidraget ska hjälpa dig att anpassa din bostad så att den fungerar bra för dig. Det kan till exempel innebära att ta bort trösklar, byta badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén. Vad du kan få bidrag för beror på din funktionsnedsättning.

Du kan få bidrag om du äger eller hyr din bostad, ibland även om du bor i andra hand eller om du bara under perioder använder ett boende. Läs mer på bostadscenter.

Hemsjukvård

Du kan få vård i hemmet, om du vill bo kvar hemma och har medicinska behov. En sköterska kan komma hem till dig om du till exempel behöver ta en spruta. Hemtjänsten kan sköta enklare vård, som att hjälpa dig att ta mediciner. I vissa delar av landet har kommunen ansvaret för hemsjukvården, i andra är det regionerna, oftast via vårdcentralen. Läs mer på 1177.se.

Hemtjänst

Hemtjänsten – hjälp som kommer hem till dig

Hemtjänst är en insats som omfattar hjälp och stöd i hemmet så att du kan fortsätta bo kvar hemma. Behovet av hemtjänst prövas av socialtjänsten.

Du som beviljas hemtjänst enligt Socialtjänstlagen (SoL) kan få hjälp med följande:

  • serviceinsatser som städning eller handling
  • personlig omvårdnad som hygien eller hjälp vid måltider.

Om du behöver tillsyn och omvårdnad dygnet runt kan personal från hemtjänsten även komma på natten. Det är viktigt att veta att du kan påverka hur insatserna utformas. Lagen om valfrihetssystem har lett till att du i många kommuner kan välja utförare av hemtjänst.

Även boendestöd, ledsagning och avlösarservice är insatser inom hemtjänsten och beviljas med stöd på Socialtjänstlagen (SoL).

Ekonomiskt stöd vid arbetsfrånvaro eller studier

Sjukpenning

Du kan få förebyggande sjukpenning om du får medicinsk behandling eller rehabilitering för att förkorta din sjukskrivning eller förebygga sjukdom. Behandlingen eller rehabiliteringen behöver vara ordinerad av en läkare. Du ansöker om förebyggande sjukpenning hos Försäkringskassan.

Särskilt högriskskydd

Du som har en funktionsnedsättning eller sjukdom och därför ofta behöver avstå från att arbeta kan få särskilt högriskskydd. Då slipper du karensdagarna och din arbetsgivare får ersättning för dina sjuklönekostnader. Läs mer på Försäkringskassan om villkoren för att få särskilt högriskskydd.

Studera med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för vissa studier hos Specialpedagogiska skolmyndigheten. Med hjälp av bidraget ska den som studerar få ökad kunskap om sin funktionsnedsättning och förbättrade möjligheter att delta i samhällslivet. För att få bidrag ska du ha fyllt 18 år när du söker bidraget.

Centrala studiestödsnämnden hittar du information om hur du söker studiemedel och vad som gäller för studerande med funktionsnedsättning.

Kontakta oss!

Fyll i formuläret eller ring förbundskansliet på 08-629 27 80.