Samhället kan stötta

Servicehund

Arbete och sysselsättning 

Du som är sjukskriven får under de första två veckorna av din sjukdom sjuklön via din arbetsgivare. Därefter kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

För att få sjukpenning behöver du lämna in

 • Sjukintyg från läkaren
 • Sjukanmälan från arbetsgivaren
 • Din ansökan om sjukpenning som kan göras digitalt eller via blankett.

Du får 80 procent av din lön, upp till ett visst takbelopp. Med hjälp av verktyget Kassakollen kan du göra en preliminär beräkning av din sjukpenning.

Du som inte har rätt till sjukpenning kan ansöka om försörjningsstöd i din hemkommun. Det är viktigt att kolla upp om du har försäkringsskydd via en privatförsäkring, ditt fackförbund eller din arbetsgivare.

Företrädarskap

Ibland kan det efter en hjärnskada vara nödvändigt att få ett långvarigt stöd för att få livet att fungera. Det finns olika sätt att företräda en person och hens personliga angelägenheter, exempelvis genom

 • Anhörigbehörighet: En närstående kan företräda en person utan fullmakt när det handlar till exempel om att betala räkningar, teckna försäkringar, ansöka om stödinsatser osv.
 • Fullmakt: Skriftiga fullmakter kan ges till en bank (som tillhandahåller formulär) eller Försäkringskassan
 • Framtidsfullmakt: Är en frivillig fullmakt som ska gälla i framtiden. Personen som ska företrädas ger uppdraget till en annan som i framtiden ska sköta hens personliga angelägenheter. Det är viktigt att veta att en framtidsfullmakt behöver upprättas innan stödbehovet finns.
 • God man: Företräder en person som inte själv kan tillvarata sina intressen. Behovet av en god man uppstår oftast när någon inte kan ta hand om sin ekonomi. Ansökan om god man görs hos överförmyndaren i hemkommunen och beslutet fattas i tingsrätten.

Stöd efter utskrivning

Ibland finns det efter utskrivning från sjukhuset behov av stöd i hemmet. När rehabiliteringen avslutas planerar rehabiliteringsteamet tillsammans med patienten, närstående vårdcentralen och kommunen all vidare vård och stöd. Rehabteamet rekommenderar vilket stöd som anses vara nödvändigt men det är patienten eller närstående som ansöker.

Kommunen har ansvar att ordna följande hjälp i hemmet:

 • Personlig omvårdnad
 • Måltider
 • Serviceinsatser som handla, städa, tvätta
 • Trygghetslarm
 • Personlig assistans
 • Korttidsboende/vård och omsorgsboende.

Vilket stöd någon har rätt till är behovsprövat och beslutas av hemkommunen enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Funktionsnedsättningar efter hjärnskada kan också ge rätt till färdtjänst eller sjukresa. (Länk https://rtp.se/kunskap/samhallets-stod/). Beroende på funktionsnedsättningen kan samhället också stötta med en assistans- eller ledarhund.

Gillar du informationen som finns på våra sidor? Hjälp oss så att vi kan fortsätta erbjuda kunskap som är viktig för personer med funktionsnedsättning!

 

Bli medlem

 

Kontakta oss!