SwedeAmp informerar om Coachprojektet

SwedeAmp är ett nationellt kvalitetsregister som följer patienten från amputation, till protesförsörjning och rehabilitering. Registret samlar in data om exempelvis diagnos, operationsteknik, behandlingsresultat och vilken typ av protes som förskrivits. Det gör det enklare att kunna jämföra amputationsvården i hela landet och ta fram kvalitetsmått – allt för att göra amputationsvården mer jämlik. Vi är mycket glada över att SwedeAmp informerar om Coachprojektet på registrets sida för patienter!

Coachprojektet har intervjuat Kerstin Hagberg, fysioterapeut och docent på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt ledamot i styrgruppen för SwedeAmp, som berättar om registrets arbete och syfte.

– SwedeAmp är det första kvalitetsregistret med inriktning på benamputationer och har nu funnits i tio år. SwedeAmp skiljer sig från andra register genom sitt tvärprofessionella upplägg som speglar hur amputationsvården på många ställen arbetar – i ett team där olika vårdyrken samverkar runt patienten. Det är också ett av de få registren där ortopedingenjörer kan lägga upp patientdata. Uppgifter som registreras i SwedeAmp är exempelvis diagnos, vilken operationsteknik som har använts, behandlingsresultat eller vilken typ av protes som förskrivits, säger Kerstin Hagberg.

Hittills har data från cirka 12 000 ingrepp registrerats av läkare, fysioterapeuter, ortopedingenjörer och annan vårdpersonal som ingår i behandlingsteamet. Behandlingsresultat följs upp 6, 12 och 24 månader efter amputationen, oftast av en fysioterapeut med hjälp av frågeformulär.

– Att ha fasta rutiner för uppföljning är bra för patienten men underlättar också för vården att utvärdera det egna arbetet och kunna jämföra sig med andra, menar Kerstin Hagberg.

Att bidra till insamling av data är frivilligt, både för vårdpersonalen och patienter. När SwedeAmp gör ett registerutdrag över hela Sverige är alla patientuppgifter anonymiserade – en regel som också gäller för andra nationella kvalitetsregister.

Registerdata är viktig för utveckling

Men vilken nytta har ett kvalitetsregister? Enligt Kerstin Hagberg är en viktig funktion att få en mer jämlik vård och rehabilitering efter amputation.

– Registret ger oss fördjupad kunskap om patientgruppen och en möjlighet att jämföra behandlingsresultat över landet. Vi belyser exempelvis hur protesförsörjningen fungerar. Korta tider mellan amputation och försörjning med en första protes är ett användbart mått för att få någon uppfattning om vilken kvalitet amputationsvården har, och här finns stora geografiska skillnader. Registerdata är också tillgänglig för forskning och utveckling. Det är ett krav för att få finansiering genom Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Kerstin Hagberg lyfter behovet av nationella riktlinjer för amputationsvården. Eftersom de än så länge inte finns har SwedeAmp börjat lägga upp lokala riktlinjer som är tillgängliga för vården i hela landet. Det bidrar till att sprida kunskaper om god vård och rehabilitering efter amputation till alla intresserade.

SwedeAmp länkar till Coachprojektet

SwedeAmp vänder sig också med information direkt till patienter och hänvisar till organisationer som kan stödja personer efter en amputation, exempelvis Personskadeförbundet RTP och Coachprojektet.

– Det är jätteviktigt att träffa andra som är i en liknande situation. På de större Gåskolorna erbjuds ibland gruppverksamhet men på mindre orter saknas ofta en sådan möjlighet. Här kan Coachprojektet vara en viktig resurs genom att förmedla kontakt till en person med egen skadeerfarenhet som kan ge tips och råd. Att kunna prata med någon som varit med om en liknande erfarenhet visar att man inte är ensam i en ny situation.