Den 29 december debatterar vi i Dagens Medicin regioners regelverk för förskrivning av hjälpmedel som exempelvis elrullstol. Vi vill att de berörda regionerna ska ta bort den övre gränsen för hur mycket ett hjälpmedel får användas.

Debattartikel Dagens Medicin

Reglerna ska följa funktionsrätten

I början av december rapporterade P4 Sjuhärad om att en man fick sin elscooter indragen med motiveringen att han hade använt sitt hjälpmedel för mycket. Personer som har fått en elrullstol eller liknande förskrivet behöver sitt hjälpmedel för att klara sin vardag, vara aktiva och leva så självständigt som möjligt. När ett förskrivet hjälpmedel dras in inskränks den individuella friheten och möjligheten att leva ett hälsofrämjande och tillfredsställande liv. Det är oacceptabelt!

Riktlinjerna som förskrivaren har att utgå från rimmar dåligt med de rättigheter som har fastställts i funktionsrättskonventionen. Sverige har förbundit sig att efterleva Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, även kallad funktionsrättskonventionen. I artikel 19 och 20 formuleras rätten att kunna leva självständigt och delta i samhället, samt att kunna förflytta sig på ett sätt man själv väljer och i möjligaste mån utan att vara beroende av andra.

Och vidare står det bland annat att läsa i artikel 26 att konventionsstaterna ska verka för inkluderingen av personer med funktionsnedsättning och att personerna ska kunna uppnå full fysisk, mental, social och yrkesmässig förmåga samt kunna delta i livets alla aspekter.

Leva livet utifrån egna behov

Personer som lever med svårigheter på grund av en skada, sjukdom eller funktionsnedsättning ska ha friheten att gestalta sitt liv utifrån sina egna behov, önskemål och preferenser och ska precis som alla andra kunna ta del av livets möjligheter. Det innebär även en individuell användning av förskrivna hjälpmedel, så länge sakerna sköts på ett ändamålsenligt sätt och deras livslängd eller funktionalitet inte försämras utöver vanligt slitage.

Vi är mycket kritiska till att det definieras en övre gräns i regioners regelverk när det handlar om användning av förskrivna hjälpmedel som elrullstolar. Utifrån ett funktionsrättsperspektiv är det mer än nödvändigt att regelverket luckras upp, det vill säga att den övre gränsen tas bort.

Läs hela debattartikeln.