Den 3 maj 2022 lämnade vi in ett nytt remissyttrande där vi kommenterade förslagen till Försäkringskassans allmänna råd om merkostnadsersättning. Vi menar att det inte borde finnas ett takbelopp för att kunna göra merkostnader gällande om någon uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning eller har andra väldigt låga inkomster.

Många som lever i ekonomiskt utsatthet, däribland personer med funktionsnedsättning, har inte råd att lägga ut pengar för att köpa saker eller tjänster utöver det som är absolut nödvändigt. Därför välkomnar vi alla ändringsförslag som underlättar att söka ersättning för merkostnader och påskyndar utbetalning av godkända kostnader.

Det är mycket viktigt att merkostnader för rehabilitering ersätts, exempelvis regelbundna fysiska aktiviteter. Läs hela remissvaret här.

Öppen plånbok utan innehåll