Så arbetar tillgänglighetsrådet

neheter_samling_5

Samråd och ömsesidig information för människor med funktionsnedsättning

Tillgänglighetsrådet har en rådgivande funktion och är inte ett beslutande organ. Tillgänglighetsrådets intressebevakning ska vara kommunövergripande.

Ny nationell funktionshinderpolitik
Riksdagen beslöt i november 2017 om en ny nationell funktionshinderpolitik för tiden 2017-2025.

Utgångspunkter för strategin är:

  • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • Agenda 2030
  • Europarådets funktionshinderstrategi 2017- 2023.
  • Det nationella målet
  • Det nationella målet är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Människors olika behov och förutsättningar ska inte vara avgörande för möjligheten till delaktighet. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnperspektivet ska beaktas. Funktionshinderpolitiken är alltså en rättighets- och jämlikhetsfråga.

Inriktningen för arbetet
För att nå målet inriktas arbetet mot fyra prioriterade områden som är ömsesidigt beroende av varandra.

  • Principen om universell utformning
  • Befintliga brister i tillgängligheten
  • Individuella stöd och lösningar för individens självbestämmande
  • Att förebygga och motverka diskriminering.

Tillgänglighetsstämpeln - Vi prioriterar tillgänglighet!
Rådets ordföranden:
Dzenita Abaza (S), ordförande
Krister Ekström, vice ordförande

I rådet finns representanter för:
Afasiförbundet Kalmar med omnejd
Astma- och allergiförbundet
Kalmarbygdens FUB för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Njurföreningen i Kalmar län
Reumatikerföreningen Kalmar
SRF – Synskadades riksförbund
Autism- och aspergerförbundet
Strokeföreningen Kalmar kommun
Personskadeförbundet RTP
Neuro Kalmar kommun
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Kalmar län
DHR – Delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet

.