Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar har idag överlämnat sitt betänkande till socialminister Lena Hallengren. Utredningen föreslår bland annat ökade krav när privata vårdgivare tar emot försäkringspatienter. Regeringen kommer nu att skicka utredningen på remiss.

– Många frågor gällande försäkringsfinansierad vård har under lång tid varit helt oreglerade. Nu lämnar vi förslag som tydliggör statens, regionernas och de enskilda vårdgivarnas ansvar. Det behöver bli ökad ordning och reda i dessa frågor, säger Karin Lewin, särskild utredare.

Utredningen har haft i uppdrag att beskriva privata sjukvårdsförsäkringars påverkan på offentligt finansierad hälso- och sjukvård och föreslå åtgärder som ska se till att patienter med privat sjukvårdsförsäkring inte får snabbare tillgång till vård eller bättre vård i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården framför patienter utan försäkring. Det övergripande syftet med utredningens förslag är att skapa ett tydligare regelverk vad gäller försäkringsfinansierad vård. Genom att statens, regionernas och de enskilda vårdgivarnas respektive ansvar tydliggörs kan förtroendet och tilliten för hälso- och sjukvården och välfärdssamhället stärkas.

Utredningen föreslår bland annat att regionernas krav på privata vårdgivare skärps. Om en vårdgivare har andra uppdragsgivare än regionen ska det av avtalet framgå hur det säkerställs att inte vårdgivarens offentligfinansierade uppdrag påverkas negativt, och att behovs- och solidaritetsprincipen följs.

Läs betänkande Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar:

Ny Skärmklipp 2021-10-08 15.25.08
Ny Skärmklipp 2021-10-08 15.25.08