2016-05-26

Till
Finansinspektionen
Enhetschef Malin Görhammar
Box 7821
103 97 Stockholm

Vi återkommer härmed som utlovat med en uppdatering av arbetet inom Personskadeförbundet
RTP som behandlar ”Rättssäker personskadereglering”.
Den rapport som Personskadeförbundet RTP arbetat med över ett år, är nu snart
färdig. Den insamlade datan är behandlad och just nu under korrekturläsning.

Vi ser fram mot att snarast efter arbetet är klart få presentera det för er.
Med tillförsikt har vi noterat att Regeringen har sett problematiken runt
personskadereglering och tillsatt flera utredningar. Förhoppningsvis kan
rapporten från Personskadeförbundet RTP bidra i Finansinspektionens kommande
arbeten.

I rapporten finns också belyst hur kostnaden för en rättslig prövning har ökat
över tid som en konsekvens av att försäkringsbolagen skadereglerar åt varandra
och dessutom anlitar externa advokater. Den senaste Personskadeförbundet RTP
känner till är på drygt två miljoner kronor, av skattade privata medel som den
skadade förväntas betala.

Med vänliga hälsningar

Margareta Eklund Bauer
Ordförande i Personskadeförbundet RTP, Västerås lokalförening
Ånghammargatan 4
721 33 Västerås