Stadgar

Distriktsstadgar 2016

PERSONSKADE FÖRBUNDET RTP
Stadgar rör Västerbottens distrikt i Personskadeförbundet RTP
§ 1 Namn och säte
Antagna vid kongressen 2009-11-06–08
Antagna vid årsmöte 2010.03.20
Reviderade vid kongressen 2015-11-07–08
Distriktsföreningens namn är Västerbottens distrikt i Personskadeförbundet RTP och utgör en
distriktsförening i Personskadeförbundet RTP.
Personskaderörbundet R TP är en funktionshinderorganisation.
Personskaderörbundet RTP är en ideburen, ideell medborgarrättsorganisation som är
partipolitiskt och religiöst obunden.
Distriktsföreningens geografiska område fastställs av förbundsstyrelsen efter hörande av
lokalföreningarna och utgörs av Västerbottens län.
Distriktsföreningens säte är Umeå och
föreningen har organisationsnummer 894003-3239
(framgår av registreringsbeviset)

 
§ 2 Ändamål
Distriktsföreningens ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för
personer med funktionsnedsättning som en följd av trafik-, olycksfalls- eller polio skada.
Med utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,
ska vi arbeta för
att personer med funktionsnedsättning rar möjlighet att delta i samhällslivet på lika
villkor som övriga i befolkningen
att främja vård och rehabilitering så att personer med funktionsnedsättning får
möjligheter till en god livssituation
att följa utvecklingen inom Personskadeförbundet RTPs intresseområden
att vara samordnande för medlemmarna (lokalföreningarna) vid aktiviteter som
omfattar det geografiska området

 
§ 3 Medlem
Medlem är lokalförening i Personskadeförbundet RTP inom det fastställda geografiska
området (län/region) som valt att vara medlem i distriktsföreningen.

 
§ 4 Organisation
Distriktsföreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Styrelsen är verkställande organ
och leder distriktsföreningens verksamhet.
Valberedningen skall sträva efter att samtliga lokalföreningar blir representerade i
distriktsstyrelsen.
Medlemmarna, dvs lokalföreningarna, beslutar på årsmötet om distriktsföreningens
verksamhet.

 
§ 5 Ordinarie årsmöte
Årsmöte skall hållas före den 15 april på tid och plats som styrelsen beslutar.
Kallelse till årsmöte jämte föredragningslista skall sändas till medlemmarna senast två veckor
före mötesdagen.
Varje inom distriktsföreningen ingående lokalförening äger rätt att deltaga med det antal
ombud medlemsantalet den 31 december året före distrikts årsmötet medger enligt följande:
Lokalförening utser tre ombud upp till 100 medlemmar, därutöver ett ombud för varj e
påbörjat 50-tal medlemmar. Ett tak skall sättas vid 500 medlemmar, dvs. max 11 ombud.
Vid årsmötet äger varje ombud en röst. Endast ombud har rösträtt. Rösträtt kan ej utövas
genom fullmakt.
Ledamot av distriktsstyrelsen kan ej vara ombud.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
A. Ombudsupprop och fastställande av röstlängd
B. Prövning om årsmötet är stadgeenligt utlyst
C. Val av presidium
– mötesordförande
– protokollförare
– två protokolljusterare
– två rösträknare
D. Fastställande av föredragningslista
E. Styrelsens årsredovisning
– verksamhetsberättelse
– fastställande av resultat- och balansräkning
– föredragning av revisorernas berättelse
– fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
F. Val av
– distriktsordförande för ett år
– halva antalet övriga ledamöter för två år
– halva antalet ersättare för två år
– valberedning
– två revisorer för ett år
– två revisors ersättare för ett år
G. Behandling av motioner
H. Styrelsens förslag
I. Fastställande av budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret
Motion till årsmöte kan framställas av lokalförening. Motion till årsmöte skall vara styrelsen
tillhanda senast två veckor innan distriktsföreningens årsmöte eller tidigare datum fastställt av
distrikts föreningens styrelse.
Årsmötets beslut utgörs, där ej annat stadgas, av den mening som har fått mer än hälften av de
avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid personval
skall den anses vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom
lottning, om inte annat beslutas av årsmötet innan valet förrättas. Årsmötet fattar beslut
genom öppen omröstning om inte annat begärs. Om votering begärs vid personval skall valet
göras med slutna röstsedlar.
Kopior av årsmötesprotokoll, årsredovisning (verksamhetsberättelse och ekonomisk
redovisning) samt revisorernas berättelse skall skickas till förbundets kansli senast en månad
efter årsmötesdagen.

 
§ 6 Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas när styrelsen eller revisorerna eller minst hälften av medlemmarna
så begär.
Kallelse och föredragningslista till extra årsmöte skall sändas ut senast en månad före det
extra årsmötet.
Extra årsmöte kan endast behandla den eller de frågor som föranlett inkallandet.
Vid extra årsmöte gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som stadgas för ordinarie årsmöte.

 
§ 7 Styrelsen
Styrelsen skall bestå av ordförande och ledamöter samt eventuella ersättare. Antalet ledamöter
skall vara udda. Varje lokalförening som är medlem i distriktsförening har rätt till minst en
ledamot i styrelsen. Endast medlem i Personskadeförbundet RTP är valbar till styrelsen.
Anställd av distriktsföreningen kan inte vara ledamot/ersättare i styrelsen eller ledamot av
dess valberedning. Styrelseledamot kan inte vara ledamot i valberedningen.
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott och övriga funktionärer. Vissa funktioner kan vid
behov delegeras till personer utom styrelsen.
Ordföranden leder styrelsens arbete och kallar till sammanträde. Sammanträde skall dessutom
hållas då minst hälften av ledamöterna så begär. Kallelse till sammanträde skall skickas senast
två veckor i förväg. Styrelsen skall hålla minst ett sammanträde varje år.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med
enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Vid sammanträde skall det föras protokoll.

 
§ 8 Firmateckningsrätt, attesträtt och delegation
Vid det årliga konstituerande sammanträdet skall beslut om firmateckningsrätt, attesträtt och
delegation fattas.
Distriktsföreningens finna tecknas två i förening på sätt som styrelsen beslutar.
Distriktsföreningens styrelse kan delegera sin teckningsrätt för att på sätt underlätta
distrikts föreningens arbete.

 
§ 9 Räkenskaper och revision
Distriktsföreningens räkenskaper och verksamhetsberättelse förs per kalenderår.
Revisorerna granskar styrelsens förvaltning och distriktsföreningens räkenskaper. Vid en
omsättning i distriktet över tre basbelopp skall minst en av revisorerna och dennes ersättare
vara godkänd.
Styrelsen skall årligen, före den 15 februari, till revisorerna överlämna uppgift om
distriktsföreningens ekonomiska ställning vid senaste årsskiftet samt för revisionen
erforderliga handlingar.
Revisorerna skall senast den 15 mars till distriktsföreningens styrelse översända
revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet att framläggas vid årsmötet.

 
§ 10 Stadgeändring
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar beslutas av ordinarie årsmöte med minst två
tredjedels majoritet och skall rör att bli gällande godkännas av Personskaderörbundet RTPs
rörbundsstyrelse.
Vid fråga om upplösning av distriktsföreningen gäller dock vad som föreskrivs i § 11

 
§ 11 Upplösning
Om distriktsförening saknar lokalförening som medlem ska den upplösas.
Upplösning av distriktsförening beslutas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett
skall vara ordinarie årsmöte. Besluten skall fattas med minst två tredjedels majoritet vid
vardera årsmötet.
Om distriktsförening upplöses skall dess tillgångar förvaltas av Personskadeförbundet RTP.
Vid upplösning av distriktsförening skall förvaltade tillgångar i stiftelser överföras till ny
förvaltning enligt gällande lagstiftning för stiftelser.