Personskadereglering

Person som håller mobilen i händerna.

Personskadereglering efter olycka

Personskadeförbundet RTP erbjuder dig som har råkat ut för en trafikolycka eller ett annat olycksfall information och vägledning.

Du som har frågor kan fylla i kontaktformuläret längst ner på sidan eller ringa 08-629 27 80. Som medlem kan du få telefonrådgivning när det handlar om ärenden som handläggs av Försäkringskassan och dess underavdelning Arbetsskadeenheten (angående arbetsskada eller färdolycksfall) samt AFA.

iStock-1265240960-insurance_mindre

Skaderegleringen

Det är bra att börja med en genomgång av dina försäkringar. Du kan vara försäkrad mot olycksfall på olika sätt. Du kan exempelvis

  • ha en privat försäkring mot olycksfall
  • ha en sjuk- och olycksfallsförsäkring genom ditt medlemskap i ett fackförbund
  • ha en olycksfallsförsäkring i din villa- och hemförsäkring
  • vara försäkrad mot olycksfall via ett idrottsförbund eller föreningslivet.

Ibland kan en olycksfallsförsäkring även gälla för närstående. Du kan få ersättning för skada från flera olika försäkringar.

Tänk på att så snabbt som möjligt efter olyckan ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att få information om de ersättningar du kan få på grund av skadan. Se till att olyckshändelsen, dina symtom och den medicinska bedömningen är dokumenterade i din journal. När du söker ersättning är det du som måste bevisa att din skada har orsakats av olyckan. Du kan läsa din journal genom att logga in på 1177.se.

Det här kan du få ersättning för

Försäkringsbolaget kan betala ersättning för

  • sveda och värk
  • vissa merkostnader som ska vara skäliga och nödvändiga i förhållande till olyckan
  • inkomstförlust och pensionsförlust
  • lyte och men, vilket innebär bestående funktionsnedsättningar, ärr och utseendemässiga förändringar.

Bedömningen görs tidigast ett år efter olyckan.

Tänk på att trafikförsäkringen vanligen omfattar kostnaden för juridiskt ombud. När du tar kontakt med ett juridiskt ombud behöver du förvissa dig om att hen har erfarenhet av personskadeprocesser.

För att få invaliditetsersättning och livränta krävs ett invaliditetsintyg och en bedömning av en försäkringsmedicinsk rådgivare.

Arbetsskadeförsäkring och AFA kan ge ersättning efter olycka eller skada på arbetsplatsen och för färdolycksfall.

Det är viktigt att spara alla kvitton för kostnader som uppstått efter av olyckan. Du kan debitera ränta (dröjsmålsränta) om försäkringsbolaget dröjer med utbetalning av ersättningen.

Om du är missnöjd med försäkringens beslut efter trafikolycka

När ärendet är avslutat och du är missnöjd med försäkringsbolagets beslut kan du begära att ärendet prövas i Personförsäkringsnämnden. Där prövas tvister som handlar om liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring mellan dig som konsument och ditt försäkringsbolag. Nämndprövningen ska gälla en medicinsk fråga och är kostnadsfri. Personförsäkringsnämndens yttrande är endast rådgivande och inte tvingande för försäkringsbolaget.

Domstolsprövning

När en eventuell prövning i Personförsäkringsnämnden har gjorts finns bara en möjlighet kvar att få sitt ersättningsanspråk prövat. Du kan då väcka talan mot försäkringsbolaget vid allmän domstol. Domstolsprövning innebär att du tar en stor ekonomisk risk. Tänk på att det är den som förlorar rättegången som måste betala både sina egna och även motpartens rättegångskostnader. Det kan innebära kostnader på flera hundratusen kronor. Du som funderar på att inleda en rättegång behöver därför stöd av en kunnig och erfaren jurist.

Vissa hemförsäkringar innehåller ett så kallat rättsskyddsmoment. Då kan du vid domstolsprövning få viss ekonomisk hjälp med advokatkostnaderna om du skulle förlora rättegången.

Läs mer om skaderegleringen i vår broschyr Information vid olycksfallsskada. Ring 08-629 27 80 eller fyll i kontaktformuläret nedan om du vill beställa broschyren. 

Kontakta oss!